Realizujemy marzenia
Największy portal bezpośrednich ogłoszeń nieruchomości
Dodaj ogłoszenie na 120 portali ogłoszeniowych
...i sprzedaj swoją nieruchomość bez pośredników

REGULAMIN www.120portali.pl prowadzonego przez Evranet LTD


Przyjmowanie do publikacji oraz zamieszczanie ogłoszeń w www.120portali.pl, w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

 1. Ogłoszenia powinny być pisane w języku polskim, z zachowaniem norm ortograficznych, składniowych i słowotwórczych. Ogłoszenia w języku obcym będą publikowane wyłącznie pod warunkiem dołączenia tłumaczenia w języku polskim.
 2. www.120portali.pl zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru kategorii, w której ma zostać opublikowane ogłoszenie. Jeżeli wskazana przez Ogłoszeniodawcę kategoria nie odpowiada treści ogłoszenia, to ogłoszenie może zostać opublikowane w kategorii  właściwej ze względu na jego treść.
 3. Oferta wraz ze zdjęciami zostanie rozesłana automatycznie (za pomocą programu do transportu danych) z panelu biura współpracującego z portalami.
 4. www.120portali.pl informuje, że wszystkie ogłoszenia są eksportowane na portale automatycznie. W związku z tym jedynym ogłoszeniodawcą i administratorem wszystkich ogłoszeń na wszystkich oferowanych portalach jest www.120portali.pl oraz firmy współpracujące z www.120portali.pl
 5. W przypadku otrzymania zapytania mailowego w sprawie ogłoszenia od potencjalnego klienta, www.120portali.pl zobowiązuje się przekazać bezpłatnie kontakt do tego potencjalnego klienta właścicielowi ogłoszenia. Przekazanie kontaktu do potencjalnej osoby zainteresowanej ogłoszeniem odbędzie się drogą mailową na adres mailowy właściciela nieruchomości, na co zamawiający usługę, wyraża zgodę.
 6. www.120portali.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.
 7. www.120portali.pl nie działa jako pośrednik kojarzący strony transakcji i nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez strony.
 8. www.120portali.pl nie kontroluje wiarygodności osób zamieszczających ogłoszenia. Kontrahenci dokonują transakcji na własne ryzyko.
 9. www.120portali.pl oprócz jednorazowej opłaty za zamieszczenie ogłoszenia nie pobiera żadnych innych opłat, wyłączając Punkt 26 Regulaminu.
 10. www.120portali.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji.
 11. www.120portali.pl nie bierze udziału w sporach powstałych między stronami, a wszelkie spory  dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami Kontrahenci.
 12. www.120portali.pl nie angażuje się w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem sporów z Pkt .11.
 13. Ogłoszenia muszą być zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, www.120portali.pl poinformuje o odmowie zamieszczenia ogłoszenia.
 14. Zabronione jest wykorzystywanie www.120portali.pl do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób  trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 15. www.120portali.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub usunięcia ogłoszenia, które łamie obowiązujące prawo lub zapisy niniejszego Regulaminu.
 16. www.120portali.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ogłoszenia, które reklamuje portal konkurencyjny.
 17. www.120portali.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia bądź dalszej jego publikacji. O tym fakcie klient zostanie poinformowany.
 18. Dane osobowe ogłoszeniodawców podawane są dobrowolnie przez ogłoszeniodawców podczas zamieszczania ogłoszeń w www.120portali.pl
 19. Wszelkie dane pochodzące od ogłoszeniodawców są przetwarzane przez www.120portali.pl dla potrzeb realizacji zamówienia i nie są udostępniane osobom trzecim.
 20. Zleceniodawcy ogłoszeń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 20.08.1997(Dz.U. Nr101 poz.926 z 2002roku) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 21. www.120portali.pl nie daje gwarancji na ukazywanie się nieruchomości komercyjnych oraz działek/gruntów na sprzedaż/wynajem na niektórych portalach oznaczonych gwiazdką. Należy dokładnie zapoznać się z listą portali, na których będzie wystawione ogłoszenie nieruchomości.
 22. Usługę strony uznają za wykonaną po ukazaniu się ogłoszenia przesłanego do realizacji przez ogłoszeniodawcę na minimum pięćdziesięciu procentach z ilości oferowanych portali.
 23.  Klientowi www.120portali.pl nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu uiszczonej opłaty abonenckiej.
 24. Reklamacje należy kierować na adres mailowy: ,  będą one rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych. Reklamacje przyjmowane są drogą mailową na adres:
 25. www.120portali.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników i klientów www.120portali.pl. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.120portali.pl w zakładce „Regulamin".
 26. W zamawianej usłudze www.120portali.pl nie przewiduje wyszukiwania linków do ogłoszeń i przesyłania linków zamawiającemu usługę. Wyszukiwanie linków nie odbywa się automatycznie, w związku z tym jest odpłatne. www.120portali.pl jedynie dobrowolnie może przekazać linki z losowo wybranych portali.
 27. www.120portali.pl nie odpowiada za awarie portali zewnętrznych i nie ponosi odpowiedzialności, jeśli ogłoszenie nie ukazało się z winy portalu zewnętrznego. www.120portali.pl nie odpowiada za awarie portali zewnętrznych i związany z tym brak aktualizacji ofert. www.120portali.pl nie odpowiada za politykę wyświetlania ogłoszeń na portalach współpracujących.
 28. Przesłanie ogłoszenia do realizacji, opłacenie abonamentu i publikacja ogłoszenia przez ogłoszeniodawcę jest jednoznaczna z tym, iż klient www.120portali.pl w pełni akceptuje  niniejszy Regulamin we wszystkich jego punktach.

 

Opublikowane w www.120portali.pl ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.